Promatic 2 Sie befinden sich hier

Ihr Fachhändler für Tore, Türen und Antriebe. Page 2. TR10AE RE / ​. Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung. Top-Angebote für Hörmann Promatic 2 online entdecken bei eBay. Top Marken | Günstige Preise | Große Auswahl. Das Handbuch ansehen und herunterladen von Hormann ProMatic 2 Garagentorbedienung (Seite 1 von ) (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch. von Ergebnissen oder Vorschlägen für "hörmann promatic 2". Bedienungsanleitung Hormann ProMatic 2. Lesen Sie die Hormann ProMatic 2 Anleitung gratis oder fragen Sie andere Hormann ProMatic 2-Besitzer.

Promatic 2

eBay Kleinanzeigen: Promatic 2, Kleinanzeigen - Jetzt finden oder inserieren! eBay Kleinanzeigen - Kostenlos. Einfach. Lokal. Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung. Garagentor-Antrieb. A. B. 13 mm. 10 mm. 2. 3 mm. 4 mm. A B C D E F. Ø 10 mm. Ø 5 mm. 2 TR10A RE. Top-Angebote für Hörmann Promatic 2 online entdecken bei eBay. Top Marken | Günstige Preise | Große Auswahl.

Promatic 2 Video

Hörmann ProMatic Akku Garagentorantrieb Tiedot ovat ovikohtaisia. Please carefully read and follow these Beste Spielothek in Wollsdorf finden. Portöppnarbelysningen är tänd under manövreringen och släcks därefter automatiskt. Use in the commercial sector is not permitted! Disse dataene er kun gyldige for denne porten. Falls der Antrieb sfehler wiederholt auftritt, ist der Antrieb auszuwechseln. Der Weiterverarbeiter hat darauf zu achten, dass die nationalen Vorschriften für den Betrieb von elektrischen Geräten eingehalten werden. Die Seilglocke darf nur bei geschlossenem Tor betätigt werden, sonst besteht die Gefahr, dass das Tor bei schwachen, gebrochenen oder defekten Federn oder wegen mangelhaften Gewichtsausgleichs schnell zulaufen kann. Danach folgen Torfahrten im Normalbetrieb. Den Netzstecker einstecken Indien Sport den oben genannten Beste Spielothek in Rudelsdorf finden solange gedrückt halten, bis die Antrieb sbeleuchtung einmal blinkt.

Excessive pressure can destroy the button. Press and hold the button that you wish to code. The transmitter LED flashes slowly.

If the small button is held down until the slow flashing phase ends, the control button will then be re-coded with the original factory code and the LED starts flashing rapidly.

Close the battery compartment cover. Re-programme the receivers. Flashing three times indicates that stored door data is present but that the last door position is not sufficiently well known.

The next door cycle is therefore an opening reference cycle. Afterwards, the travel cycles are performed in normal operation mode. When a power failure has taken place in the middle of a travel cycle, for safety reasons the first impulse generated always causes the door to open.

In the learned state, this LED normally glows constantly and goes out as long as an externally connected impulse is pending.

Remedy: Remove the obstruction. If a safety return has taken place for no obvious reason, check the door mechanics. It may be necessary to delete the door data and repeat the learning process.

LED: flashes 4 x Cause: The static current circuit or wicket door contact is open or was opened during a travel cycle. Remedy: Check the connected unit, close the electric circuit.

If the door has come to a halt for no obvious reason, check the door mechanics. Remedy: It may be necessary to delete the door data.

If the operator fault re-occurs, replace the operator. LED: flashes 7 x Cause: Operator has not yet performed any learning cycles this is simply being pointed out and does not constitute an error.

Remedy: Initiate a learning cycle by pressing an external push-button, the hand transmitter button, the transparent push-button or circuit board button T with cover removed.

LED: flashes 8 x Cause: Operator needs to perform an opening reference cycle. Remedy: Initiate an opening reference cycle by pressing an external push-button, the hand transmitter button, the transparent pushbutton or the T-button with cover removed.

There is no warranty on consumables e. Claims made under the warranty do not extend the warranty period. For replacement parts and repairs the warranty period is 6 six months or at least the remainder of the warranty period.

Prerequisites A claim under this warranty is only valid for the country in which the equipment was bought. The product must have been purchased through our authorised distribution channels.

The warranty only covers damage to the contract object itself. The receipt of purchase substantiates your right to claim under the warranty.

Performance For the duration of the warranty we shall eliminate any product defects that are proven to be attributable to a material or manufacturing fault.

We pledge to replace free of charge and at our discretion the defective goods with non-defective goods, to carry out repairs or to grant a price reduction.

Remote control: Operation with internal or external radio receiver Automatic cut-out: Is automatically learned separately for both operational directions.

Self-learning, nonwearing because no mechanical switches are involved. Boom: Extremely flat no more than 30mm with integral door security kit and maintenancefree, patented toothed belt with automatic belt tensioning.

Door speed: approx. Door cycles: see product information 40 ON OFF No special function Relay clocks rapidly during advance warning phase and at normal rate during door travel warning light function.

Gäller vid stängning. Normaldrift Manövrering av porten med programmerade sträckor och krafter. Referenskörning Portmanövrering i riktning "öppen port", för att göra grundinställningarna.

Inläsningssträcka Inläsning av erforderlig draglängd. Visa och prova den mekaniska frikopplingen och kontrollera hur säkerhetsautomatiken fungerar.

Avlägsna dessutom handmanöverlinan se bild 1. Detta kan inte göras när styrsläden är inkopplad eller när ändlägen och portöppnare är monterade se bild 2.

Dra i frikopplingsdragsnöret för mekanisk frikoppling för att koppla ur styrsläden. För stora portar kan det under start- och inbromsningsfaserna hända att remmen tillfälligt sticker fram ur skenprofilen.

Ändläget är nu i rätt position. Fixera därefter ändlägesstoppet för ändläget "Öppen port". Skjut ändlägesstoppet för ändläget "Stängd port" ytterligare ca.

Samtliga kopplingsplintar kan anslutas flerfaldigt, dock max. Bryt strömmen före anslutning. Anmärkning Spänningen ca. Mottagarens kontakt sätts in i motsvarande uttag se bild Ytterligare information hittar du i monteringsanvisningen för fotoceller.

Ansluts i enlighet med bild Omkopplingen till nöddriftsbatteriet sker automatiskt vid strömbortfall. Minnet är strömavbrottssäkert. Sparade data är specifika för respektive port.

Vid användning tillsammans med annan port, eller om portegenskaperna förändras t. Anmärkning Före första idrifttagning bör du kontrollera att samtliga kablar är korrekt kopplade mot motsvarande kopplingsplintar.

Dra ur nätkontakten. Samtliga portdata har raderats. En referenskörning genomförs i riktning "Öppen port".

Maskineriet stannar i ändläget "Öppen port". Nu är portöppnaren programmerad och driftklar. När maxkraften höjts för läget "Öppen port" max.

Avsluta med att köra porten till öppet läge. När maxkraften höjts för läget "Stängd port" max. Anmärkning Kontrollera programmerad kraftbegränsning i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter i kapitel 4.

Via en impuls kan programmeringen avbrytas när som helst. Av säkerhetsskäl är det därför nödvändigt att inte efterjustera dessa värden i alltför hög grad i händelse av försämrad manövreringskapacitet t.

De förinställda krafterna är avsedda för drift av standardportar. För inställning av maximal kraft för öppning resp.

Med P1 kan den maximala kraften ställas in i riktning "Öppen port", med P2 i riktning "Stängd port". Höj krafterna genom att vrida medurs, minska krafterna genom att vrida moturs.

Släpp knappen — funktionen är nu sparad i maskineriet se bild Den externa mottagaren ansluts till samma kopplingspunkt som den interna se bild Allt snabbare blinkningar indikerar att de sparade inställningarna i mottagaren nu är raderade.

Detta enligt bestämmelserna i EN Anmärkning För omkoppling till automatisk stängning krävs att fotocellen är aktiverad. Porten stannar i öppet läge i ytterligare 30 sekunder i händelse av impuls eller om fotocellen bryts av fordon eller person.

När fotocellen aktiverats, reverserar porten till ändläget "Öppen port". OFF Inte aktiverad. Ingen signal när serviceintervallet överskridits.

Belasta inte dragsnöret med din kroppsvikt! Portöppnarbelysningen är tänd under manövreringen och släcks därefter automatiskt. Omkopplingen till batteridrift sker automatiskt vid strömbortfall.

Anmärkning Använd endast avsett nöddriftsbatteri med integrerad laddningsbrytare. Efter programmering av eller tillägg i fjärrstyrningen, bör funktionerna kontrolleras!

Stäng batterifacklocket. Programmera om mottagaren. Tre blinkningar signalerar att det visserligen finns sparade portdata, men att den senaste portpositionen inte är känd.

Kör en referenskörning till öppet läge. Därefter kan porten manövreras normalt. Detta av säkerhetsskäl. När produkten är programmerad lyser LED-indikatorn i normala fall kontinuerligt och slocknar när en externt ansluten impuls ges.

Byt ut vid behov resp. Om säkerhetsautomatiken utlösts utan egentlig anledning bör portmekaniken kontrolleras. LED: blinkar 4 x Orsak: Viloströmkretsen resp.

Slut strömkretsen. Om porten stannat utan egentlig anledning bör portmekaniken kontrolleras. Vi förbinder oss att antingen byta ut produkten mot en felfri produkt utan kostnad, att reparera produkten eller ersätta med respektive belopp om produkten skulle visa sig vara mindre värd.

Fjärrstyrning: Drivs via intern eller extern radiomottagare. Självlärande och slitagefri, utan mekanisk brytare.

Portcykler: se Produktinformation Funktion, indikerar stängd port ON OFF Utan särskild funktion Reläet arbetar snabbt under förvarningstiden och normalt vid portmanövrering.

OFF Säkerhetsanordning utan funktionskontroll. Programmera portöppnaren Provkör referenskörning porten till öppet läge. Kontroller hele porten ledd, portlagre og festeelementer for slitasje og eventuelle skader.

Porten skal dermed starte sikkerhetsreturen. Bruk de nedre hullene i stagkroken ved montering av Nporter med trefylling se bilde 1. Fest den i denne stillingen se bilde 5.

Mottakerens kontakt settes i tilsvarende koplingssted se bilde Tilkopling som vist i bilde Disse dataene er kun gyldige for denne porten.

Portdataene er slettet. Krefter som er innstilt av produsenten, passer til drift av standardporter. Potensiometerne er merket P1 eller P2 se bilde Dermed skal porten bremse mykt ned og innlede sikkerhetsreturen.

Tasten trykkes forsiktig ved hjelp av en stump gjenstand og holdes trykket. Trykk ned og hold inne betjeningstasten som skal kodes.

Senderens lysdiode blinker langsomt. Lukk lokket over batterirommet. To blink indikerer at det ikke finnes noen portdata eller at de er slettet som ved levering.

Tre blink signaliserer at det riktignok finnes portdata, men at den siste portposisjonen ikke er tilstrekkelig kjent. Utbedring: Fjern hindringen.

Garantitiden forlenges ikke ved fremsetting av garantikrav. Erstatning for kostnader ved demontering og montering, kontroll av gjeldende deler og fordringer etter tapt fortjeneste eller skadeerstatning omfattes ikke av garantien.

Automatisk Programmeres automatisk utkopling: atskilt for begge retninger. Porthastighet: Ca. Portsykluser: Se produktinformasjon 58 Fungerer som varsellys.

Fungerer som ekstern belysning. Endeanslaget bringes derved i den rigtige position. Derefter skal endeanslaget til yderstillingen "OP" fikseres.

Endeanslaget skal skubbes ca. Omstillingen til batteridrift sker automatisk ved netsvigt. Portdataene slettes. Med potentiometret P1 kan den maksimale kraft i retning "OP" indstilles; mens den maksimale kraft i retning "NED" kan indstilles med potentiometret P2.

For at kunne tage den eksterne radiomodtager i drift skal det integrerede radiomoduls data ubetinget slettes. Blinkene skifter til en hurtigere rytme.

Impuls: Porten stopper. Obs Undlad at benytte spidse genstande. Senderens LED blinker langsomt. Portcyklusser: Se produktinformation Aukioloaika käynnistyy uudestaan.

Asiantuntijan tulee varmistaa, että asennustöitä tehtäessä noudatetaan voimassaolevia työturvallisuusmääräyksiä ja sähkölaitteiden käyttöä koskevia ohjesääntöjä.

Varmista ennen sisään- tai ulosajoa, että ovi on varmasti kokonaan auki. Ovesta saa ajaa tai kulkea vasta sen jälkeen kun ovi on avautunut pääteasentoon "Ovi-auki" asti.

Ovilaitteistoa ei saa käyttää jos siihen on tehtävä korjaus- tai asetustöitä, sillä yksikin vika tai väärin suoristettu ovi voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.

Opeta kaikille ovea käyttäville henkilöille oven asianmukainen ja turvallinen käyttö. Esittele ja testaa mekaaninen vapauttajalukko ja paluuliike.

Pidä ovesta kiinni molemmin käsin oven sulkeutuessa. Ovilaitteiston tulee käynnistää turvallisuus-paluuliike. Ennen asennustöihin ryhtymistä on oven mekaaniset lukitukset, joita ei tarvita ovikoneiston käyttöön, kytkettävä pois päältä ja tarvittaessa irrotettava kokonaan.

Näitä ovat esimerkiksi ovilukon lukitusmekanismit. Lisäksi on tarkistettava, onko ovi mekaanisesti moitteettomassa kunnossa, niin että sitä voidaan helposti käyttää käsivoimin ja se avautuu ja sulkeutuu oikein EN Nosto-oven mekaaninen sisäpuolinen lukitus poistettava kokonaan ja käsiköysi irrotettava katso kuva 1.

Tämä ei ole enää mahdollista kytketyssä tilassa sen jälkeen kun päätevasteet ja koneisto on asennettu katso kuva 2. Ohjauskelkan irtikytkemiseksi on vedettävä mekaanisen vapauttajalukon köyttä.

HUOMIO Jos maissa, joissa Standardi EN on voimassa, asiantunteva henkilö jälkiasentaa autotallin ovikoneiston Hörmannin nosto-oveen ilman jousenkatkeamissuojaa BR30 , on vastuussaolevan asentajan samalla asennettava jälkivarustelu ohjauskelkkaan.

Ohjauskisko valmistellaan kytkemistä varten painamalla vihreää nappia. Sen jälkeen ovea ajetaan ohjauskiskon suuntaan kunnes hihnalukko kytkeytyy siihen.

Kippioven mekaaniset lukitukset on kytkettävä pois päältä katso kuva 1. Ovimalleissa joita ei ole kuvattu tässä, on rakennuttajan huolehdittava salpojen asentamisesta katso kuva 1.

Huomautus Kuvaosuudesta poiketen katso kuva 1. Puuvuoratuissa Novissa on asennukseen käytettävä kamanan nivelen alempia reikiä katso kuva 1.

Huomautus Jos ovea ei voida käsivaraisesti vaivatta työntää haluttuun pääteasentoon "Ovi-auki" tai "Ovi-kiinni", on ovimekanismi liian raskaskulkuinen käytettäväksi ovikoneiston kanssa ja mekanismi on tarkistettava katso luku 1.

Suurten ovien liikkeellelähtö- tai jarrutusvaiheessa voi hihna lyhyen aikaa riippua ulos kiskon profiilista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita teknistä vikaa eikä sillä ole merkitystä koneiston käyttöikään.

Näin päätevaste asettuu oikeaan asentoon. Sen jälkeen kiinnitetään "Ovi-auki" pääteasennon päätevaste. Huomautus Jos ovi ei saavuta koko läpiajokorkeutta pääteasennossa "Ovi-auki", voidaan päätevaste irrottaa jolloin integroitu päätevaste koneiston päässä astuu voimaan.

Näin päätevaste siirtyy lähelle oikeaa asentoa. Kun "Ovi-kiinni"-pääteasento on saavutettu, työnnetään päätevastetta noin 1 cm:n verran "Ovi-kiinni" suuntaan ja kiinnitetään paikalleen katso kuva 5.

Liittimet, joihin radiovastaanotin tai lisäkomponentit kuten potentiaalivapaat sisä- ja ulkopainikkeet, katkaisijat tai käyntioven kontakti sekä varolaitteet kuten valopuomit liitetään, johtavat vain vaaratonta pienjännitettä joka on enintään 30 V DC.

Liittimet voidaan varata useita kertoja, kuitenkin enint. Irroita verkkopistoke aina ennen liittämistä. Työnnä vastaanottimen pistoke vastaavaan liitäntään katso kuva Huomautus Valopuomia asennettaessa tulee ottaa huomioon, että lähetin- ja vastaanotinkotelo asennetaan mahdollisimman lähelle lattiaa — katso valopuomin käyttöohje.

Käyntiovikontaktit liitetään kuvassa 14 esitetyllä tavalla. Huomautus Kontaktin avautuessa oven mahdolliset liikkeet pysähtyvät välittömästi eivätkä voi enää jatkua.

Liitäntä kuvassa 15 esitetyllä tavalla. Sähkökatkoksen sattuessa akkukäyttö kytkeytyy päälle automaattisesti.

Sähkövirran tullessa koneiston valaistus kytkeytyy pois päältä. Tiedot ovat ovikohtaisia. Jos tietoja halutaan käyttää toiseen oveen tai jos oven toiminta on muuttunut huomattavasti esim.

Huomautus Ennen ensimmäistä käyttöönottoa on kaikkien liitosjohtojen asennus kaikissa liittimissä tarkastettava.

Liikuta ovea käsivaraisesti kunnes ohjauskelkka kytkeytyy hihnan lukkoon. Uudelleen asennetun koneiston ovitiedot on poistettava sitä ennen.

Jos uudelleen opettaminen on välttämätöntä, voidaan ovitiedot poistaa seuraavalla tavalla katso kuva 17 : 1. Vedä verkkopistoke. Paina kotelossa olevaa läpikuultavaa painiketta ja pidä painettuna.

Työnnä verkkopistoke pistorasiaan ja pidä yllä mainit painiketta painettuna kunnes koneiston valaistus vilkkuu yhden kerran. Ovitiedot on nyt poistettu.

Ohjelmointi voidaan tehdä heti sen jälkeen. Huomautus Koneiston valaistus vilkkuu koko ohjelmoinnin ajan. Paina koneiston kannessa olevaa läpikuultavaa painiketta katso kuva Referenssiajo ajetaan suuntaan "Ovi-auki" päätevasteeseen asti.

Koneisto pysähtyy "Ovi-auki"-pääteasennossa. Seuraava ajoimpulssi käynnistää automaattisesti seuravat toiminnot. Koneisto on nyt ohjelmoitu ja käyttövalmis.

Huomautus Jos koneisto pysähtyy valon vilkkuessa tai ei saavuta päätevasteita, maksimivoimat ovat liian heikot ja niitä on säädettävä katso luku 4.

Seuraava ajoimpulssi käynnistää koko opetustoimenpiteen uudelleen. Huomautus Ellei "Ovi-auki"-pääteasentoa saavuteta, on maksimivoiman "Auki" asetus liian heikko ja sitä on lisättävä.

Pysäytä oven liike ennen "Ovi-kiinni" pääteasennon saavuttamista painamalla painiketta uudelleen! Aja ovi sen jälkeen suuntaan "Ovi auki".

Huomautus Ellei "Ovi-kiinni"pääteasentoa saavuteta, on maksimivoiman "Kiinni" asetus liian heikko ja sitä on lisättävä katso luku 4.

Kun maksimivoimaa "Kiinni" on lisätty enintään yksi kahdeksasosakierros asetteluyritystä kohti! Huomautus Tarkista opittu voimanrajoitus noudattamalla luvussa 4.

Opetusvaihe voidaan milloin tahansa keskeyttää ajoimpulssilla. Seuraava ajoimpulssi käynnistää koko opetusvaiheen uudelleen. Tästä syystä on turvallisuussyistä tärkeää, että nämä arvot eivät oven liikkeiden vähitellen huonontuessa esimerkiksi jousijännityksen löystyessä säädy rajoittamattomasti, muussa tapauksessa voi mahdollisesti välttämätön oven liikuttaminen käsivoimin olla vaarallista esim.

Siksi on avautumiseen ja sulkeutumiseen tarvittavat maksimivoimat esiasetettu rajoitetusti jo tehtaalla potentiometrin keskiasento , niitä voidaan kuitenkin tarvittaessa lisätä.

Huomautus Potentiometriin säädetyillä maksimivoimilla on vähäinen vaikutus voimanrajoituksen herkkyyteen, koska tosiasiassa tarvittavat voimat on tallennettu opetusajon aikana.

Tehdasasetukset soveltuvat vakio-ovien käyttöön. Maksimivoimien säätämiseen avautumista ja sulkeutumista varten on käytettävissä potentiometri, joka sijaitsee koneiston kannen alla ja on tunnistettavissa merkinnöistä P1 tai P2 katso kuva Potentiometrillä P1 voidaan säätää maksimivoimaa suuntaan "Ovi-auki", ja potentiometrillä P2 säädetään maksimivoimaa suuntaan "Ovi-kiinni".

Voimat lisääntyvät kierrettäessä myötäpäivään ja vähenevät kierrettäessä vastapäivään. Huomautus Tehtaalla asetettuja maksimivoimia potentiometrin keskiasento täytyy lisätä vain siinä tapauksessa, että se osoittautuu välttämättömäksi opetuksen yhteydessä katso luku 4.

Potentiometrin säätö liian korkeaan arvoon voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia! Jos ohjelmointi tehdään useampaan kuin 6 lähettimeen, ensimmäiseksi opittu nollaantuu.

Huomautus Yksi käsilähettimen näppäin on ohjelmoitava koneiston sisäänasennettua vastaanotinta varten. Käsilähettimen ja koneiston välisen etäisyyden tulee olla vähintään 1 m.

Käsilähettimen painikkeiden opettaminen Paina lyhyesti koneiston kannessa olevaa painiketta P. Punainen LED, joka näkyy läpikuultavan painikkeen läpi, alkaa vilkkua.

Tämän ajan kuluessa voidaan haluttu käsilähettimen painike rekisteröidä. Paina käsilähettimen painiketta kunnes punainen LED vilkkuu nopeasti.

Vapauta käsilähettimen painike, se on nyt tallennettu koneistoon katso kuva Työnnä vastaanottimen pistoke vastaavaan pistorasiaan katso kuva Voidaksesi ottaa ulkoisen radiovastaanottimen käyttöön on sisäänrakennetun radiomoduulin tiedot nollattava.

Punainen LED, joka näkyy koneiston kannessa olevan läpikuultavan painikkeen läpi, vilkkuu ja osoittaa että nollaus voidaan tehdä.

Vilkunta muuttuu nopeaksi. Sen jälkeen on ohjelmoidun käsilähettimen painikkeiden tiedot nollattu. Huomautus Ensimmäiset toiminnan tarkastukset sekä kauko-ohjauksen ohjelmointi tai laajennus tulee aina tehdä autotallin sisällä.

HUOMIO Käsilähettimet eivät kuulu lasten käsiin ja niitä saavat käyttää vain henkilöt jotka tuntevat kaukoohjatun ovilaitteiston toiminnot!

Käsilähettimen käytön tulee aina tapahtua näköyhteydessä oveen. Kauko-ohjatuista ovista saa ajaa tai kulkea vasta sen jälkeen kun ovi on avautunut pääteasentoon "Ovi-auki" asti.

DIL-kytkimien asetuksia saa muuttaa vain koneiston seistessä ja mikäli esivaroitusaika tai automaattinen sulkeutuminen ei ole aktivoituna.

Huomautus Automaattinen sulkeutuminen voidaan asettaa vain valopuomin ollessa aktivoituna. Kun pääteasento "Ovi-auki" on saavutettu, automaattinen sulkeutuminen käynnistyy noin 30 sekunnin aukioloajan jälkeen.

Impulssin, ovesta ajon tai valopuomin läpäisyn jälkeen aukioloaika pitenee automaattisesti noin 30 sekunnilla.

OFF ei aktivoitu, ei signaalia huoltojakson ylityksen jälkeen Huoltoväli on saavutettu mikäli viimeisen ohjelmoinnin jälkeen koneistoa on käytetty yli 1 vuoden ajan tai Ovi on suljettu koneistolla kertaa tai useammin.

Huomautus Huoltotiedot nollautuvat kun ohjelmointi tehdään uudelleen. Odota kunnes ovi on pysähtynyt ennen kuin menet oven liikkumisalueelle!

Varmista ennen sisään- tai ulosajoa, että ovi on varmasti kokonaan auki! Huomautus Opeta kaikille ovea käyttäville henkilöille ovikoneiston asianmukainen ja turvallinen käyttö.

Esittele ja testaa mekaaninen lukituksen avaus ja takaisinajo. Pidä ovesta kiinni molemmin käsin sen sulkeutuessa, ovilaitteiston tulee kytkeytyä pehmeästi pois päältä ja käynnistää paluuliike.

Samoin oven liikkuessa laitteiston tulee kytkeytyä pehmeästi pois päältä ja pysäyttää ovi. Impulssi: Ovi liikkuu pääteasennon suuntaan.

Impulssi: Ovi pysähtyy. Impulssi: Ovi liikkuu vastakkaiseen suuntaan. Impulssi: Ovi pysähtyy 5. Impulssi: Ovi liikkuu ensimmäisellä impulssilla valitun pääteasennon suuntaan.

Koneiston valaistus palaa oven liikkeen aikana ja sammuu sen jälkeen automaattisesti. Laitteisto kytkeytyy akkukäytölle automaattisesti verkkovirran katketessa.

Akkukäytön aikana koneiston valaistus ei ole päällekytkettynä. Huomautus Akkuna saa käyttää vain tarkoitukseen varattua, integroidulla latauskytkennällä varustettua hätäakkua 5.

Köyttä saa käyttää vain oven ollessa suljettuna, muussa tapauksessa on olemassa vaara, että ovi sulkeutuu liian nopeasti jos jouset ovat heikot, murtuneet tai muuten vialliset tai tasapainotus puutteellinen.

HUOMIO Ellei autotalliin ei ole erillistä sisäänkäyntiä, on kaikki ohjelmoinnin muutos- tai laajennustyöt suoritettava autotallissa. Ohjelmoitaessa ja kaukoohjausta laajennettaessa on pidettävä huoli siitä, ettei oven liikkumisalueella ole henkilöitä eikä mitään esineitä.

Kauko-ohjauksen ohjelmoinnin tai laajennuksen jälkeen on suoritettava toimintotarkistus! Huomautus Paikalliset olosuhteet voivat vaikuttaa kauko-ohjauksen ulottuvuusalueeseen!

HUOMIO Käsiohjaimet eivät ole lasten leikkikaluja eikä niitä saa käyttää kukaan, joka ei ole opastettu ovilaitteiston kauko-ohjaukseen. Käsiohjainta käytettäessä on aina pysyteltävä näköetäisyydellä oveen.

Kauko-ohjattujen ovilaitteistojen oviaukoista saa ajaa tai kulkea vasta kun ovi on asettunut "Ovi-auki" pääteasentoon. Käsilähettimen kaikkien näppäinten koodipaikka voidaan varata uudelleen alkuperäisellä, tehtaalla tallennetulla koodilla tai jollakin muulla koodilla.

Avaa paristokotelon kansi. Levyssä oleva pieni näppäin tulee näkyviin. Paina näppäintä varovasti tylpällä esineellä ja pidä näppäin alaspainettuna.

Huomautus Älä käytä teräviä esineitä. Jos näppäintä painetaan liian voimakkaasti, se vioittuu. Paina koodattavaksi tarkoitettua näppäintä ja pidä painettuna.

Lähettimen LED valo vilkkuu hitaasti. Jos pientä näppäintä painetaan, kunnes hidas vilkkuminen lakkaa, käyttönäppäimeen tallentuu jälleen alkuperäinen tehtaalla ohjelmoitu koodi, ja LED alkaa vilkkua nopeammin.

Sulje paristokotelon kansi. Ohjelmoi vastaanotin uudelleen. Vilkkuu kaksi kertaa osoittaa, että ovitiedot puuttuvat tai ne on nollattu tehdasasetukset ; ohjelmointi voidaan tehdä heti.

Vilkkuu kolme kertaa osoittaa, että ovitietoja on tallennettu, mutta viimeistä oven asentoa ei tunneta riittävästi. Seuraava ajo on siinä tapauksessa referenssiajo "Auki".

Sen jälkeen ovea ajetaan normaalikäytössä. Vilkkuu neljä kertaa osoittaa, että tiedot on tallennettu ja oven viimeinen asento tunnetaan, joten oven "normaalit" liikkeet voidaan suorittaa impulssiohjaus huomioon ottaen auki-seis-kiinniseis-auki jne.

Jos ovi ei ole jo auki, se on turvallisuussyistä ohjelmoitu aukeamaan ensimmäisellä impulssikomennolla mikäli sähkökatkos on ollut syynä oven pysähtymiseen.

Ohjelmoidussa tilassa LED palaa tavallisesti jatkuvasti ja sammuu ulkoisen impulssin tullessa. Korjaus: Poista este.

Jos oven paluuliike on käynnistynyt ilman tunnistettavaa syytä, on oven mekaniikka tarkastettava. Tarvittaessa ovitiedot on nollattava ja ohjelmoitava uudelleen.

LED: vilkkuu 4 x Syy: Lepovirtapiiri tai käyntioven kontakti on auki tai avautunut oven liikkeen aikana. Korjaus: Tarkista liitetyt yksiköt, sulje virtapiiri LED: vilkkuu 5 x Syy: Voimanrajoitus "auki" on reagoinut — ovi on pysähtynyt avautumisen aikana.

Mikäli ovi on pysähtynyt ennen "Ovi-auki" pääteasentoa ilman tunnistettavaa syytä, on oven mekanismi tarkastettava.

Mahdollisesti ovitiedot on nollattava ja ohjelmoitava uudelleen. Jos vika toistuu koneistossa, on koneisto vaihdettava. LED: vilkkuu 7 x Syy: Koneistoa ei ole vielä ohjelmoitu kysymyksessä on vain huomautus, ei virhe.

Korjaus: Käynnistä opetusajo ulkoisella painikkeella, käsilähettimellä, läpikuultavalla painikkeella tai painikkeella T kannen ollessa auki.

LED: vilkkuu 8 x Syy: Koneisto tarvitsee referenssiajon "auki". Korjaus: Käynnistä referenssiajo "auki" ulkoisella painikkeella, käsilähettimellä, läpikuultavalla painikkeella tai painikkeella T kannen ollessa auki.

Takuuaika ei pitene takuukorvauksen saamisen seurauksena. Korvaustoimituksille ja jälkiparannustöille myönnetään kuuden kuukauden takuuaika, kuitenkin vähintään voimassaoleva takuuaika.

Edellytykset Oikeus takuukorvauksen saamiseen on voimassa vain siinä maassa, missä laite on ostettu.

Laitteen tulee olla ostettu meidän määräämämme jakelutien kautta. Takuu kattaa vain sopimuksen kohteessa ilmenevät viat ja puutteet.

Takuu ei kata purkamisesta ja asentamisesta, vastaavien osien tarkastamisesta aiheutuvia kuluja eikä menetetystä voitosta ja vahingonkorvauksista esitettyjä vaatimuksia.

Todisteeksi takuukorvausoikeuden saamisesta riittää tuotteen ostokuitti. Korvaus Takuun voimassaolon aikana korjaamme kaikki tuotteessa ilmenevät viat ja puutteet jotka ovat todistettavasti seurausta materiaali- tai valmistusvirheestä.

Sitoudumme valintamme mukaan maksutta vaihtamaan viallisen tuotteen tilalle moitteettoman, korjaamaan tuotteen tai korvaamaan arvonvähennyksen.

Takuu ei kata vahinkoja jotka ovat aiheutuneet: - epäasianmukaisesta asennuksesta ja liitännästä - epäasianmukaisesta käyttöönotosta ja käytöstä - ulkoisten vaikutusten kuten tulen, veden, epänormaalien ympäristöolosuhteiden seurauksena - mekaanisesta rikkoontumisesta onnettomuuden, putoamisen, iskun seurauksena - varomattomasta tai tahallisesta tuhoamisesta - normaalista käytöstä tai puutteellisesta huollosta - ammattitaidottomien henkilöiden tekemistä korjauksista - vierasperäisten osien käytöstä - tuotantonumeron poistamisesta tai turmelemisesta Korvatut osat siirtyvät meidän omaisuudeksemme.

Ohjauskisko: 30 mm, erittäin ohut, integroidulla siirtymissuojalla ja huoltovapaalla patentoidulla hammashinalla, automaattinen hihnan kiristys.

Oven kulkunopeus: n. Ovisyklit: Katso tuotetieto 76 Testaus tarkistetaan ennen jokaista oven liikettä käyttö mahdollista vain testaavalla käyntioven kontaktilla OFF Varolaitteet ilma testausta X DIL F Oven huollon merkkivalo ON aktivoitu, huoltojakson ylitys näkyy koneiston valaistuksen toistuvana vilkuntana aina oven käytön päättyessä.

Jos virhe toistuu, vaihda koneisto. Ohjelmoi koneisto Referenssiajo suuntaan "Ovi auki" 77 78 Short-link Link Embed. Share from cover.

Eingereicht am Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte. Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse.

Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein. Hormann ProMatic 2. Erhalten Sie per E-Mail. Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung. Instructions for Fitting, Operating and Maintenance.

Handleiding voor montage, werking en onderhoud.

I know what to do if I encounter a problem at the Test Center. If I experience problems with testing conditions I must notify the test administrator immediately.

I understand that concerns not resolved at the testing center must be submitted in writing via facsimile I have made arrangements for my ride or to notify my family or friends after I complete my test and have signed out of the test center.

I will not use my cell phone or other electronic devices in the test center or during my testing session. Dental Admission Test DAT This checklist is a summary of the most frequent issues that create complications for examinees on the day of testing.

I will contact the DTS if there is any possibility of a mismatch. If I experience a problem with testing conditions, I must notify the test administrator immediately.

United States Mexico Canada. Oven mekaaniset lukitukset, joita ei tarvita ovikoneiston käyttöön, kytketään pois päältä. Näitä ovat esimerkiksi oven lukon lukitusmekanismit katso luku 3.

Autotallinoven käyttökoneisto on suunniteltu käytettäväksi kuivissa tiloissa eikä sitä saa asentaa ulos. Autotallin katon tulee olla valmistettu niin, että koneisto voidaan kiinnittää siihen turvallisesti.

Jos katto on liian korkea tai liian kevyt, koneisto on kiinnitettävä erillisiin tukitankoihin. Huomautus Asentajan on tarkistettava toimitukseen sisältyvien asennusmateriaalien soveltuvuus tarkoitettuun käyttöön ja suunnitellulle asennuspaikalle 16 Jos käytettävissä oleva tila on liian pieni, voidaan koneisto asentaa myös avatun oven taakse, mikäli siellä on riittävästi tilaa.

Tässä tapauksessa on käytettävä oven vääntiön jatketta, joka voidaan tilata erikseen. Koneisto voidaan asentaa enintään 50 cm:n etäisyydelle keskikohdasta.

Poikkeuksen muodostavat korkeammalla ohjauksella varustetut H-helat nostoovet, tällöin tarvitaan kuitenkin erikoisheloitus.

Tarvittava suojakosketuspistorasia asennetaan koneiston pään viereen, noin 50 cm:n etäisyydelle siitä. Tarkista nämä mitat! Huomautus Puristuksiinjäämisestä varoittava kilpi tulee kiinnittää selkeästi näkyvään paikkaan tai lähelle kiinteästi asennettua koneiston käyttöpainiketta.

Ne on ehdottomasti asennettava lasten ulottumattomiin! Huomaa, että - oven liikkumisalueella ei saa olla henkilöitä eikä esineitä.

HUOMIO Autotalleissa joissa ei ole toista sisäänkäyntiä tarvitaan lukituksen hätäavaus joka estää mahdollisen lukkojen taakse jäämisen.

Tämä voidaan tilata erikseen ja sen toiminta on tarkastettava kuukausittain. Oman turvallisuutesi kannalta on suositeltavaa, että annat asiantuntijan tarkistaa ovilaitteiston valmistajan ohjeiden mukaan.

Vain pätevä henkilö saa suorittaa tarkituksen ja huollon, käänny tässä toimittajan puoleen. Käyttäjä voi suorittaa silmämääräisen tarkastuksen. Käänny toimittajan puoleen, mikäli korjaukset ovat välttämättömiä.

Korjaustöille, joita ei ole suoritettu asiantuntemuksella tai pätevällä ammattitaidolla, emme anna mitään takuuta. Nosto-ovia koskevat poikkeavuudet on esitetty erillisissä kuvissa.

Tällöin on kuvat numeroitu niin että kirjain. Oa tarkoittaa nosto-ovea ja Ob tarkoittaa kippiovea. Tietyissä kuvissa on lisäksi alla näkyvä kuvasymboli ja siihen liittyvä teksti.

Näissä teksteissä on annettu tärkeää tietoa autotallin ovikoneiston asennuksesta ja käytöstä. Esimerkki: 2.

Jälkipainos, myös osittainen, sallittu vain meidän luvallamme. Oikeus muutoksiin pidätetään. Automatic timer Automatic timed closing of the door from the OPEN end-of-travel position, following elapse of a set phase.

DIL-switches Switches on the control unit circuit board for setting the controls. Photocell When the photocell safety device is activated, a closing door stops and reverses.

The hold-open phase starts afresh. Force-learning cycle During a learning cycle the necessary forces are learned.

Normal cycle Door travels applying the learned distances and forces. Reversing cycle Door travels in the opposite direction on activation of the safety devices, up to the OPEN end-of-travel position.

Reversing limit The reversing limit separates the area between the returning or stopping of the door when the force is cut-off.

Distance-learning cycle During a learning cycle the necessary distances are learned. Advance warning phase The time between the travel command and the start of travel.

Factory reset Resetting the learned values to the ex factory setting. The specialist carrying out the work must ensure that installation is conducted in compliance with the prevailing national regulations on occupational safety and those governing the operation of electrical equipment.

Note The function of all safety and protective devices should be tested once a month, during which time any detected faults or defects should be rectified immediately.

Before driving in or out of the garage, always check that the door has fully opened. You must never drive or walk through the entrance to the garage unless the door has reached the OPEN end-of-travel position.

In addition, check the entire door system door pivots, bearings and fastenings for wear and possible damage. Always remember that a fault in the door system or a misaligned door can cause severe injury.

All persons using the door system must be shown how to operate it properly and safely. Demonstrate and test the mechanical release as well as the safety return.

To do this, halt the closing door by grasping it with both hands. The door system must initiate the safety return.

Prior to installation, any of the door's mechanical locks and latches not needed for power operation of the door should be immobilized and, if necessary, removed entirely.

This includes in particular any locking mechanisms connected with the door lock. In addition, check that the door is in a flawless mechanical condition, so that it can be easily operated by hand and allows itself to open and close properly EN On a sectional door the mechanical latch must be completely dismantled see figure 1.

It is no longer possible to do this with the carriage engaged, once the limit stops and the operator have been installed see fig.

To disengage the carriage, the rope of the mechanical release must be pulled. This kit comprises a screw to secure the carriage against inadvertent disengagement and a new pull rope sign, showing how to use the kit and carriage in the two boom operating modes.

To prepare the carriage for engagement, the green button must be pressed. The door must be allowed to travel in the direction of the carriage until the belt lock engages into it.

The mechanical locks and latches on the up-and-over door must be put out of operation see figure 1. On the door models not listed here, the catches and latching mechanisms must be immobilized on site see figure 1.

Note Contrary to the illustrated section see figures 1. For N80 doors with timber infill, the lower holes in the lintel bracket have to be used for installation see figure 1.

Note If you are unable to push the door manually into the desired OPEN or CLOSE end-of-travel positions, this indicates that the door mechanics are too sluggish to be used with the garage door operator and must therefore be checked see section 1.

During the starting and braking phases of large doors it can happen that the belt hangs out of the boom profile temporarily.

This, however, is of no technical disadvantage nor does it have any negative effect on the operator's function and service life. In doing so, the limit stop is pushed into the correct position.

Then fix the limit stop for the OPEN end-oftravel position. Note If in the OPEN end-of-travel position the door does not reach the full passage height, the limit stop can be removed so that the integrated limit stop in the operator head is used.

In doing so, the limit stop is pushed close to its correct position. To avoid malfunctions, ensure that the control cables of the operator 24 V DC are laid in an installation system separate to the other supply lines V AC!

The terminals to which the radio receiver or additional components such as floating internal and external push-button units, OFF-switches or a wicket door contact as well as safety devices such as photocells are connected, carry a safe low voltage of max.

All the terminals can be multiple-assigned, however, max. Always pull out the mains plug before connecting. Note The voltage of approx.

The receiver plug is inserted into the corresponding module slot see figure Note When installing a photocell, ensure that the transmitter and receiver housing are mounted as close to the floor as possible — see instructions supplied with the photocell.

Wicket door contacts must be connected as shown in figure Note By opening the contact any possible travel cycles are immediately halted and permanently prevented.

Connection as shown in figure In the event of a power failure, change over to accumulator operation takes place automatically.

During accumulator-powered operation, the operator light remains switched off. This data applies to this particular door only. If another door is being used or if the running action of the door has greatly changed e.

Note Before initial operation, check that all the connecting leads are correctly attached to the connecting terminals.

The door must be moved manually until the carriage engages into the belt lock. In the case of a re-installed operator, the door data must first be deleted.

If it is necessary for the operator to repeat the learning process, the door data can be deleted as follows see figure 17 : 1.

Unplug from the mains. Press the transparent button in the housing and keep it depressed. Re-insert the mains plug and keep the above-mentioned button depressed until the operator light flashes once.

The door data has been deleted. You can now proceed with the learning process. Note The operator light flashes throughout the entire learning process.

Press the transparent push-button in the operator cover see figure A reference cycle in the opening direction is carried out up to the end stop.

The operator stays at the OPEN end-of-travel position. The operator has now completed the learning process and is ready for operation.

Note If the operator stalls with the operator light flashing or fails to reach the limit stops, the maximum forces have been set too low and must be re-adjusted see section 4.

A further travel impulse starts the entire learning process afresh. After increasing the OPEN maximum force max. Stop the door closing before it reaches the CLOSE end-of-travel position by pressing the button again.

Then operate the door to travel to the OPEN position. Note Check the learned force limit by following the corresponding safety instructions provided in section 4.

The learning process can be interrupted at any time by a travel impulse. That's why in the event that the running action of the door gets increasingly sluggish e.

That's why the maximum forces available for opening and closing the door are pre-set at the factory potentiometer at intermediate setting but these can be increased if needed.

Note The maximum forces set at the potentiometer have a slight effect on the sensitivity of the force limit, since the forces actually needed were stored during the learning process.

The factory-set forces are suitable for the operation of standard doors. For setting the maximum opening and closing forces, a potentiometer is available for each direction, accessible on removing the operator cover and marked P1 and P2 see figure In doing so, turning clockwise increases the forces, while turning anticlockwise reduces the forces.

Note It is only necessary to increase the maximum forces preset at the factory potentiometer at intermediate setting should the need arise during the learning process see section 4.

Setting the potentiometer too high can result in serious injury! If more than 6 hand transmitters are programmed, the first hand transmitter programmed is automatically deleted.

Note One button on the hand transmitter must be programmed for the operator's integral receiver. The distance between the hand transmitter and the operator should be at least 1 m.

Programming the hand transmitter buttons Briefly press button P on the operator cover. The LED, visible through the transparent push-button, starts to flash.

During this time the desired hand transmitter button can be registered. To do this, press the hand transmitter button until the LED flashes rapidly.

Release the hand transmitter button - this is now stored in the operator see figure The plug of this receiver is inserted into the corresponding module slot see figure In order to put the external radio receiver into service, it is essential to delete the data of the integral radio module.

The LED, visible through the transparent button in the operator cover, flashes and signals that the unit is ready for the deletion process.

The LED now flashes more rapidly. Afterwards, the data of the programmed hand transmitter buttons are deleted. Note Initial function checks as well as programming or extending the remote control should always take place from inside the garage.

CAUTION Hand transmitters should be kept out of the reach of children and may only be used by persons who have been shown how to operate the remote-controlled door system.

It is a general principle that the hand transmitter should only be operated within sight of the door.

Never drive or walk through a door opening unless the door has reached the OPEN end-of-travel position. Note To be able to set the automatic timer, the photocell must be activated.

After reaching the OPEN end-of-travel position, the automatic timer starts once the hold-open phase has elapsed.

After generating an impulse, walking or driving past the photocell, the hold-open phase is automatically extended by 30 s.

OFF not activated, no signal is given if the maintenance cycle has been exceeded. The maintenance interval is arrived at when the operator has been in service for more than a year since the last learning process, or the operator has completed or exceeded closing cycles.

Note The maintenance data is reset by repeating the learning process see section 4. Wait until the door has come to a complete standstill before entering the movement range of the door!

Before driving in or out of the garage, always check that the door has opened fully. Note All persons using the door system should be shown how to operate the garage door operator properly and safely.

The door system should gently cut out and initiate the safety return. The same should happen during the opening cycle, i.

Impulse: door travels towards an end-of-travel position 2. Impulse: door stops 3. Impulse: door travels in the opposite direction 4. Impulse: door stops 5.

Impulse: door travels towards the end-of-travel position selected with the 1st impulse etc. The operator lighting comes on when the door starts to move and automatically goes out when the cycle is completed.

In the event of a power failure, the change over to accumulator operation takes place automatically. Throughout accumulator-powered operation, the operator lighting stays off.

Note Only the specifically designated emergency accumulator with integral charging circuit may be used.

Note The function of the mechanical release should be checked once a month. The pull rope with knob may only be actuated when the door is closed, otherwise, in the case of weak, broken or defective springs or due to an inadequate counterbalance, there is a risk that the door could close too quickly.

On completing the programming or extension of the remote control, the functions must be checked. Note The local conditions may affect the range of the remote control!

Only operate the hand transmitter within sight of the door. Doorways of remote-controlled door systems may only be passed through provided the garage door is at the OPEN end-of-travel position, i.

The code place of each button on the hand transmitter can be reset to the original factory code or programmed with a new code.

Open the battery compartment cover - a small button on the circuit board can be accessed. Take a blunt object and gently press and hold button.

Note: Do not use any sharp objects. Excessive pressure can destroy the button. Press and hold the button that you wish to code. The transmitter LED flashes slowly.

If the small button is held down until the slow flashing phase ends, the control button will then be re-coded with the original factory code and the LED starts flashing rapidly.

Close the battery compartment cover. Re-programme the receivers. Flashing three times indicates that stored door data is present but that the last door position is not sufficiently well known.

The next door cycle is therefore an opening reference cycle. Afterwards, the travel cycles are performed in normal operation mode.

When a power failure has taken place in the middle of a travel cycle, for safety reasons the first impulse generated always causes the door to open.

In the learned state, this LED normally glows constantly and goes out as long as an externally connected impulse is pending.

Remedy: Remove the obstruction. If a safety return has taken place for no obvious reason, check the door mechanics.

It may be necessary to delete the door data and repeat the learning process. LED: flashes 4 x Cause: The static current circuit or wicket door contact is open or was opened during a travel cycle.

Remedy: Check the connected unit, close the electric circuit. If the door has come to a halt for no obvious reason, check the door mechanics.

Remedy: It may be necessary to delete the door data. If the operator fault re-occurs, replace the operator.

LED: flashes 7 x Cause: Operator has not yet performed any learning cycles this is simply being pointed out and does not constitute an error.

Remedy: Initiate a learning cycle by pressing an external push-button, the hand transmitter button, the transparent push-button or circuit board button T with cover removed.

LED: flashes 8 x Cause: Operator needs to perform an opening reference cycle. Remedy: Initiate an opening reference cycle by pressing an external push-button, the hand transmitter button, the transparent pushbutton or the T-button with cover removed.

There is no warranty on consumables e. Claims made under the warranty do not extend the warranty period.

For replacement parts and repairs the warranty period is 6 six months or at least the remainder of the warranty period. Prerequisites A claim under this warranty is only valid for the country in which the equipment was bought.

The product must have been purchased through our authorised distribution channels. The warranty only covers damage to the contract object itself.

The receipt of purchase substantiates your right to claim under the warranty. Performance For the duration of the warranty we shall eliminate any product defects that are proven to be attributable to a material or manufacturing fault.

We pledge to replace free of charge and at our discretion the defective goods with non-defective goods, to carry out repairs or to grant a price reduction.

Remote control: Operation with internal or external radio receiver Automatic cut-out: Is automatically learned separately for both operational directions.

Self-learning, nonwearing because no mechanical switches are involved. Boom: Extremely flat no more than 30mm with integral door security kit and maintenancefree, patented toothed belt with automatic belt tensioning.

Door speed: approx. Door cycles: see product information 40 ON OFF No special function Relay clocks rapidly during advance warning phase and at normal rate during door travel warning light function.

Gäller vid stängning. Normaldrift Manövrering av porten med programmerade sträckor och krafter. Referenskörning Portmanövrering i riktning "öppen port", för att göra grundinställningarna.

Inläsningssträcka Inläsning av erforderlig draglängd. Visa och prova den mekaniska frikopplingen och kontrollera hur säkerhetsautomatiken fungerar.

Avlägsna dessutom handmanöverlinan se bild 1. Detta kan inte göras när styrsläden är inkopplad eller när ändlägen och portöppnare är monterade se bild 2.

Dra i frikopplingsdragsnöret för mekanisk frikoppling för att koppla ur styrsläden. För stora portar kan det under start- och inbromsningsfaserna hända att remmen tillfälligt sticker fram ur skenprofilen.

Ändläget är nu i rätt position. Fixera därefter ändlägesstoppet för ändläget "Öppen port". Skjut ändlägesstoppet för ändläget "Stängd port" ytterligare ca.

Samtliga kopplingsplintar kan anslutas flerfaldigt, dock max. Bryt strömmen före anslutning. Anmärkning Spänningen ca. Mottagarens kontakt sätts in i motsvarande uttag se bild Ytterligare information hittar du i monteringsanvisningen för fotoceller.

Ansluts i enlighet med bild Omkopplingen till nöddriftsbatteriet sker automatiskt vid strömbortfall. Minnet är strömavbrottssäkert. Sparade data är specifika för respektive port.

Vid användning tillsammans med annan port, eller om portegenskaperna förändras t. Anmärkning Före första idrifttagning bör du kontrollera att samtliga kablar är korrekt kopplade mot motsvarande kopplingsplintar.

Dra ur nätkontakten. Samtliga portdata har raderats. En referenskörning genomförs i riktning "Öppen port".

Maskineriet stannar i ändläget "Öppen port". Nu är portöppnaren programmerad och driftklar. När maxkraften höjts för läget "Öppen port" max.

Avsluta med att köra porten till öppet läge. När maxkraften höjts för läget "Stängd port" max. Anmärkning Kontrollera programmerad kraftbegränsning i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter i kapitel 4.

Via en impuls kan programmeringen avbrytas när som helst. Av säkerhetsskäl är det därför nödvändigt att inte efterjustera dessa värden i alltför hög grad i händelse av försämrad manövreringskapacitet t.

De förinställda krafterna är avsedda för drift av standardportar. För inställning av maximal kraft för öppning resp. Med P1 kan den maximala kraften ställas in i riktning "Öppen port", med P2 i riktning "Stängd port".

Höj krafterna genom att vrida medurs, minska krafterna genom att vrida moturs. Släpp knappen — funktionen är nu sparad i maskineriet se bild Den externa mottagaren ansluts till samma kopplingspunkt som den interna se bild Allt snabbare blinkningar indikerar att de sparade inställningarna i mottagaren nu är raderade.

Detta enligt bestämmelserna i EN Anmärkning För omkoppling till automatisk stängning krävs att fotocellen är aktiverad.

Porten stannar i öppet läge i ytterligare 30 sekunder i händelse av impuls eller om fotocellen bryts av fordon eller person. När fotocellen aktiverats, reverserar porten till ändläget "Öppen port".

OFF Inte aktiverad. Ingen signal när serviceintervallet överskridits. Belasta inte dragsnöret med din kroppsvikt! Portöppnarbelysningen är tänd under manövreringen och släcks därefter automatiskt.

Omkopplingen till batteridrift sker automatiskt vid strömbortfall. Anmärkning Använd endast avsett nöddriftsbatteri med integrerad laddningsbrytare.

Efter programmering av eller tillägg i fjärrstyrningen, bör funktionerna kontrolleras! Stäng batterifacklocket. Programmera om mottagaren.

Tre blinkningar signalerar att det visserligen finns sparade portdata, men att den senaste portpositionen inte är känd. Kör en referenskörning till öppet läge.

Därefter kan porten manövreras normalt. Detta av säkerhetsskäl. När produkten är programmerad lyser LED-indikatorn i normala fall kontinuerligt och slocknar när en externt ansluten impuls ges.

Byt ut vid behov resp. Om säkerhetsautomatiken utlösts utan egentlig anledning bör portmekaniken kontrolleras.

LED: blinkar 4 x Orsak: Viloströmkretsen resp. Slut strömkretsen. Om porten stannat utan egentlig anledning bör portmekaniken kontrolleras.

Vi förbinder oss att antingen byta ut produkten mot en felfri produkt utan kostnad, att reparera produkten eller ersätta med respektive belopp om produkten skulle visa sig vara mindre värd.

Fjärrstyrning: Drivs via intern eller extern radiomottagare. Självlärande och slitagefri, utan mekanisk brytare. Portcykler: se Produktinformation Funktion, indikerar stängd port ON OFF Utan särskild funktion Reläet arbetar snabbt under förvarningstiden och normalt vid portmanövrering.

OFF Säkerhetsanordning utan funktionskontroll. Programmera portöppnaren Provkör referenskörning porten till öppet läge.

Kontroller hele porten ledd, portlagre og festeelementer for slitasje og eventuelle skader. Porten skal dermed starte sikkerhetsreturen.

Bruk de nedre hullene i stagkroken ved montering av Nporter med trefylling se bilde 1. Fest den i denne stillingen se bilde 5. Mottakerens kontakt settes i tilsvarende koplingssted se bilde Tilkopling som vist i bilde Disse dataene er kun gyldige for denne porten.

Portdataene er slettet. Krefter som er innstilt av produsenten, passer til drift av standardporter. Potensiometerne er merket P1 eller P2 se bilde Dermed skal porten bremse mykt ned og innlede sikkerhetsreturen.

Tasten trykkes forsiktig ved hjelp av en stump gjenstand og holdes trykket. Trykk ned og hold inne betjeningstasten som skal kodes. Senderens lysdiode blinker langsomt.

Lukk lokket over batterirommet. To blink indikerer at det ikke finnes noen portdata eller at de er slettet som ved levering.

Tre blink signaliserer at det riktignok finnes portdata, men at den siste portposisjonen ikke er tilstrekkelig kjent. Utbedring: Fjern hindringen.

Garantitiden forlenges ikke ved fremsetting av garantikrav. Erstatning for kostnader ved demontering og montering, kontroll av gjeldende deler og fordringer etter tapt fortjeneste eller skadeerstatning omfattes ikke av garantien.

Automatisk Programmeres automatisk utkopling: atskilt for begge retninger. Porthastighet: Ca. Portsykluser: Se produktinformasjon 58 Fungerer som varsellys.

Fungerer som ekstern belysning. Endeanslaget bringes derved i den rigtige position. Derefter skal endeanslaget til yderstillingen "OP" fikseres.

Endeanslaget skal skubbes ca. Omstillingen til batteridrift sker automatisk ved netsvigt. Portdataene slettes. Med potentiometret P1 kan den maksimale kraft i retning "OP" indstilles; mens den maksimale kraft i retning "NED" kan indstilles med potentiometret P2.

For at kunne tage den eksterne radiomodtager i drift skal det integrerede radiomoduls data ubetinget slettes. Blinkene skifter til en hurtigere rytme.

Impuls: Porten stopper. Obs Undlad at benytte spidse genstande. Senderens LED blinker langsomt. Portcyklusser: Se produktinformation Aukioloaika käynnistyy uudestaan.

Asiantuntijan tulee varmistaa, että asennustöitä tehtäessä noudatetaan voimassaolevia työturvallisuusmääräyksiä ja sähkölaitteiden käyttöä koskevia ohjesääntöjä.

Varmista ennen sisään- tai ulosajoa, että ovi on varmasti kokonaan auki. Ovesta saa ajaa tai kulkea vasta sen jälkeen kun ovi on avautunut pääteasentoon "Ovi-auki" asti.

Ovilaitteistoa ei saa käyttää jos siihen on tehtävä korjaus- tai asetustöitä, sillä yksikin vika tai väärin suoristettu ovi voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.

Opeta kaikille ovea käyttäville henkilöille oven asianmukainen ja turvallinen käyttö. Esittele ja testaa mekaaninen vapauttajalukko ja paluuliike.

Pidä ovesta kiinni molemmin käsin oven sulkeutuessa. Ovilaitteiston tulee käynnistää turvallisuus-paluuliike.

eBay Kleinanzeigen: Promatic 2, Kleinanzeigen - Jetzt finden oder inserieren! eBay Kleinanzeigen - Kostenlos. Einfach. Lokal. Mit dem komfortablen und schnellen SupraMatic, dem preiswerten ProMatic sowie dem ProMatic Akku, dem Antrieb für Garagen ohne Stromanschluss, bietet​. Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung. Garagentor-Antrieb. A. B. 13 mm. 10 mm. 2. 3 mm. 4 mm. A B C D E F. Ø 10 mm. Ø 5 mm. 2 TR10A RE. Um zur richtigen Anleitung zu kommen, wählen Sie Ihren Antrieb aus. ProMatic. Serie 1 ( bis ); Serie 2 ( bis ); Serie 3 (ab ). SupraMatic.

Promatic 2 Anleitung zum anschließen eines externen Funkempfängers

Um zur richtigen Anleitung zu kommen, wählen Sie Ihren Antrieb Risikoleiter Trick. Kraftbegrenzung verfügen, dürfen nur unter Aufsicht betrieben werden. Leistung Für die Dauer der Garantie beseitigen wir alle Mängel am Produkt, die nachweislich auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Hinweis Abweichend vom Bildteil siehe Bild 1. Wer steigt schon gern bei Wind und Wetter oder mitten in der Nacht aus dem Auto, nur um die Garage zu öffnen? Wir melden Beste Spielothek in Weisa finden nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben. Die Antriebshaube aus Edelstahl verleiht dem Antrieb ein edles, exklusives Design.

Promatic 2 - Stöbern in Kategorien

Dann gehen Sie wie folgt vor: 1. Hinweis Durch das Öffnen des Kontaktes werden eventuelle Torfahrten sofort angehalten und dauerhaft unterbunden. Art des Missbrauchs: Spam. Brauchen Sie Hilfe? Personenbezogene oder private Daten Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Erlaubt das jeweilige Smart Home System einen Fernzugriff über das Internet, kann das Garagentor bequem auch von unterwegs aus geöffnet werden, z. Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein. Komfortable Berliner Olympiastadion Umbau der Torposition. Gegebenenfalls sind die Tordaten zu löschen und neu einzulernen. Suche zurücksetzen. Das Fire Wolf wechselt in einen schnelleren Rhythmus. Mängel sofort zu beheben. Unsere Garagentor-Antriebe im Wettquoten Em Spiele. Die Antrieb sbeleuchtung leuchtet während einer Torfahrt und Hitman™ nach deren Beendigung automatisch. Warten Sie so lange, bis das Tor zum Stillstand gekommen ist, bevorn Sie sich in den Bewegungsbereich des Tores begeben! Der Einlernvorgang kann jederzeit durch einen Fahrtimpuls unterbrochen werden. Der ProMatic ist dabei besonders stromsparend und verbraucht im Stand-by unter 1 Watt. Um den Führungsschlitten auf das Videospiele Gratis Spielen vorzubereiten, muss der grüne Knopf gedrückt werden. Promatic 2 Die Seilglocke darf nur bei geschlossenem Tor betätigt werden, sonst besteht die Gefahr, dass das Tor bei schwachen, gebrochenen oder defekten Federn oder wegen mangelhaften Gewichtsausgleichs schnell zulaufen kann. Hinweis Die ersten Funktionsprüfungen sowie das Programmieren oder Erweitern der Fernsteuerung sollten grundsätzlich im Innenbereich der Garage durchgeführt Jetzt Gewinnen. Stellen Sie Ihre Frage. Momox 5 Euro Bonus sollten Sie Taste "P" in der Antriebshaube drücken und gedrückt halten. Bequemer und Dortmund Pferderennen können Sie Ihr Tor nicht steuern. Mängel Novoline Online Casino Paypal zu beheben. Wie lerne ich den Handsender hsm4 an promatic2 an? Sicherungen, Batterien, Leuchtmittel. Hinweis Das Einstellen des automatischen Zulaufes ist nur mit aktivierter Lichtschranke möglich. Händlersuche - Hörmann Fachhändler in Deutschland.

Promatic 2 Video

Hörmann ProMatic Akku Garagentorantrieb

4 Thoughts on “Promatic 2”

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *